Försäljningsvillkor

Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller för AMID – Anton Månsson Illustrerad Design produkter, om inte annat särskilt överenskommits skriftligt mellan kunden och AMID – Anton Månsson Illustrerad Design. Vid försäljning till konsument tillämpar AMID – Anton Månsson Illustrerad Design de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning.
Köparen måste vara myndig eller inneha målsmans tillstånd.

Beställning

Beställning av AMID – Anton Månsson Illustrerad Design produkter sker via www.amid.se. För att en beställning skall vara bindande för AMID – Anton Månsson Illustrerad Design, måste beställningen skriftligen bekräftas av AMID – Anton Månsson Illustrerad Design före genomförd leverans. Detta innebär bland annat att om produkt i AMID – Anton Månsson Illustrerad Design sortiment utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är AMID – Anton Månsson Illustrerad Design ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att kunden beställt densamma enligt ovan. Vid orderläggning på ett konto registrerat som företag är i alla avseenden det registrerade företaget att ses som avtalsbunden juridisk part.

Leverans och frakt

Leveransdagen är den dag då produkten lämnas ut ifrån AMID – Anton Månsson Illustrerad Design lager. Avhämtar eller mottager kunden inte produkten på avtalad tid, är leveransdagen den dag då produkten fanns tillgänglig för avhämtning hos AMID – Anton Månsson Illustrerad Design. Ansvaret för produkten övergår på kunden vid mottagandet av produkten. AMID – Anton Månsson Illustrerad Design ombesörjer på begäran för kundens räkning transport inklusive transportförsäkring och väljer lämpligast transportsätt efter överenskommelse med kunden. Om AMID – Anton Månsson Illustrerad Design ombesörjer transport skall kunden ersätta AMID – Anton Månsson Illustrerad Design utgifter i samband med transporten om annat inte överenskommits.

I de fall kunden väljer att inte lösa ut beställd försändelse debiteras kunden kostnad för motsvarande frakt (tur och retur), postförskottsavgift samt hanteringsavgift på 300 svenska kronor.

Blir din produkt/försändelse skadad i transporten ber vi dig att anmäla händelsen till oss via telefon 0732-54 62 06 eller via mail till info@amid.se. Dolda transportskador ber vi dig anmäla inom 7 dagar från mottagandet. Synliga transportskador rekommenderar vi dig att anmäla så snart som möjligt från mottagandet. Senast behöver felet anmälas inom 2 månader från mottagandet. Föreligger speciella omständigheter kan det anmälas senare. Underlåtelse att följa dessa riktlinjer kan resultera i att kostnaden för produkten inte ersätts av AMID – Anton Månsson Illustrerad Design.

Leveransförsening

Kunden får genom skriftligt meddelande till AMID – Anton Månsson Illustrerad Design häva avtalet såvitt avser försenade produkter, om leveransförsening beror på AMID – Anton Månsson Illustrerad Design eller på något förhållande på AMID – Anton Månsson Illustrerad Design sida som pågått mer än 45 dagar. AMID – Anton Månsson Illustrerad Design åtar sig att återbetala förskottsbetalat belopp inom 20 arbetsdagar.

Pris och betalning

På AMID – Anton Månsson Illustrerad Design hemsida visas priser och avgifter inklusive och exklusive mervärdeskatt. Köp via AMID – Anton Månsson Illustrerad Design hemsida, www.amid.se, levereras endast inom Sverige. Samtliga produkter säljs med 6-25% moms.

AMID – Anton Månsson Illustrerad Design förbehåller sig rätten att när som helst innan Leveransdagen justera angivna priser, under förutsättning att kunden därvid meddelas. Kunden äger då rätten att skriftligen häva köpet.

Vid beställning från AMID – Anton Månsson Illustrerad Design hemsida finns möjlighet till betalning med svenska VISA- och Master Card-kort via PayPal.
För företag kan betalning ske via faktura efter sedvanlig kreditprövning. AMID – Anton Månsson Illustrerad Design utfärdar faktura på Leveransdagen.

Vi reserverar oss för slutförsäljning, feltryck och prisjusteringar där prissättningen är orimligt låg, i dessa fall förbehåller vi oss rätten att korrigera dessa.

Dröjsmål med betalning

Betalar inte kunden i rätt tid har AMID – Anton Månsson Illustrerad Design rätt att erhålla dröjsmålsränta enligt lag och i förekommande fall hålla på leverans eller del därav.
Är kunden i dröjsmål med betalning mer än 30 dagar efter det AMID – Anton Månsson Illustrerad Design anmodat kunden att betala förfallet belopp, får AMID – Anton Månsson Illustrerad Design genom skriftligt meddelande till kunden häva avtalet helt eller delvis.
Häver AMID – Anton Månsson Illustrerad Design avtalet har AMID – Anton Månsson Illustrerad Design även rätt till skadestånd.

Ägarförbehåll

Produkterna förblir AMID – Anton Månsson Illustrerad Design egendom till dess de till fullo betalats. Till dess äganderätten övergått till kunden, förbinder sig kunden att väl vårda produkterna och att inte utan AMID – Anton Månsson Illustrerad Design skriftliga medgivande vidtaga ändringar i dessa. Kunden äger inte rätt att överlåta eller upplåta nyttjanderätt till produkter som omfattas av ägarförbehåll.

Ångerrätt

Som kund hos oss har du rätt att ångra ditt köp om du meddelar detta till oss inom 14 dagar från den dagen du mottog produkten. Ångerrätten gäller dock inte digitala leveranser eller datorprogram där serienummer levererats digitalt. Ångerrätt gäller endast om varan är i väsentligen oförändrat skick, i tillhörande originalkartong. Du kan inte ångra köpet på delar av en vara.

Frakten för att skicka tillbaka ditt ångrade köp betalar du som kund
Handlar du som företagare kan du endast ångra ditt köp om produktens förpackning är obruten

Garanti

Våra produkter levereras med de garantier som tillverkare eller leverantörer erbjuder oss. Innebörden är i första hand reparation om din produkt går sönder. Går produkten inte att reparera byts den mot en likvärdig produkt. Du kan som kund inte åberopa någon ytterligare produktgaranti från AMID – Anton Månsson Illustrerad Design. Garantin överlåts till en eventuell andrahandsköpare vilket innebär att du som köpt en produkt i andra hand kan få produkten reparerad hos oss.

Handlar du som privatperson har du som ursprungskund rätt att reklamera din produkt inom 6 månader från den dagen du mottog den. Näringsidkare har ej rätt att åberopa reklamation efter garantitiden
Eventuellt serienummer måste vara intakt för att garantin skall gälla

Ansvar för fel

AMID – Anton Månsson Illustrerad Design är skyldig att enligt villkoren nedan och med den skyndsamhet omständigheterna kräver på egen bekostnad avhjälpa fel i produkten som består i att den inte uppfyller avtalad specifikation. AMID – Anton Månsson Illustrerad Design ansvar omfattar inte fel som är utan betydelse för produktens avsedda användning och som inte innebär olägenhet för kunden.

AMID – Anton Månsson Illustrerad Design ansvar omfattar inte:

Fel förorsakade genom kundens användning av produkterna med annan utrustning eller andra tillbehör på ett sätt som påverkar dess funktion
Fel förorsakade genom av kunden företagna ändringar eller ingrepp i produkterna som inte sker i enlighet med AMID – Anton Månsson Illustrerad Design instruktioner
Fel förorsakade genom kundens användning av produkterna på ett annat sätt än som framgår av användardokumentationen eller genom försummelse av kunden, dennes personal eller tredje man eller genom andra omständigheter utom AMID – Anton Månsson Illustrerad Design kontroll
Normalt driftsunderhåll såsom justering, normal förslitning eller att anskaffning av förbrukningstillbehör erfordras
När produkten är svår att flytta kan felavhjälpande ske hos kunden. Vid sådant avhjälpande skall berörda delar ställas till AMID – Anton Månsson Illustrerad Design förfogande under därför erforderlig tid. Tid för sådana åtgärder skall förläggas till AMID – Anton Månsson Illustrerad Design ordinarie arbetstid. På AMID – Anton Månsson Illustrerad Design begäran skall representant från kunden närvara under AMID – Anton Månsson Illustrerad Design arbete. I övrigt fall skall felavhjälpandet ske hos AMID – Anton Månsson Illustrerad Design eller av denna anvisat serviceställe i Sverige.

Har kunden anmält fel och det visar sig inte föreligga något fel som AMID – Anton Månsson Illustrerad Design ansvarar för skall kunden ersätta AMID – Anton Månsson Illustrerad Design enligt AMID – Anton Månsson Illustrerad Design vid varje tillfälle gällande prislista. AMID – Anton Månsson Illustrerad Design ansvar för fel är begränsat till det ovan sagda såvida inte grov vårdslöshet föreligger. Kunden kan inte rikta andra anspråk mot AMID – Anton Månsson Illustrerad Design med anledning av fel.

Ansvarsbegränsning

Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för AMID – Anton Månsson Illustrerad Design enligt förevarande allmänna villkor skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den eller de produkter varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig.

AMID – Anton Månsson Illustrerad Design ansvar omfattar endast direkta förluster. AMID – Anton Månsson Illustrerad Design ansvar omfattar således inte indirekta förluster, såsom förlust i näringsverksamhet eller kundens förlust av data, och ej heller skador som AMID – Anton Månsson Illustrerad Design inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

AMID – Anton Månsson Illustrerad Design kan inte hållas ansvariga vid förlust av lagrad information eller programvara. Det är kundens skyldighet att ta erforderlig backup på all data innan installation av ny hårdvara, programvara eller annan utrustning sker.

Skulle AMID – Anton Månsson Illustrerad Design vara förhindrad att leverera eller företa omleverans alternativt om en sådan leveransplikt blir orimligt betungande som följd av arbetskonflikt eller andra omständigheter som parterna inte kan råda över så som brand, krig, mobilisering eller oväntade militära inkallningar av motsvarande proportioner, rekvisitioner, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, transporthinder, varubrist, brist på bränsle, samt förseningar av leveranser från underleverantörer eller producenter som följd av liknande omständigheter som tas upp i denna punkt, är AMID – Anton Månsson Illustrerad Design fri från allt ansvar med undantag av reklamationer och kreditering av saknade produkter.

Överlåtelse av avtalet

AMID – Anton Månsson Illustrerad Design får utan kundens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning enligt förevarande allmänna villkor. Förevarande allmänna villkor får i övrigt inte överlåtas utan andra partens samtycke.

Personuppgifter

När du genomför ett köp på www.amid.se behöver du ange vissa personuppgifter får att vi ska kunna leverera varan till dig; namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter använder vi för att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund, vid garantiärenden samt för försäljningsstatistik. Angiven e-postadress används även för marknadsföring om du valt detta alternativ i dina kontoinställningar. Vid val av ett betalningssätt som kräver kreditupplysning (Handelsbanken Finans Faktura eller Delbetalning) krävs även personnummer utöver ovan nämnda uppgifter. Angivna personuppgifter sparas i AMID – Anton Månsson Illustrerad Design system i 10 år.

Enligt föreskrifterna i Personuppgiftslagen (PUL) har du som kund hos oss rätt att få ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter vi har registrerat om dig. För att få ett sådant utdrag vänligen kontakta oss på info@amid.se. AMID – Anton Månsson Illustrerad Design AB lämnar inte ut personuppgifter till tredje part.

Skiljedom eller tvist

Privatpersoner: AMID – Anton Månsson Illustrerad Design följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer i en eventuell tvist gällande reklamationer.

Företag: Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhållande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän. Om värdet av vad som yrkas vid tvist uppenbart inte överstiger tio gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensam skiljeman som på parts begäran utses av Stockholms Handelskammare.

Förändring av försäljningsvillkor

AMID – Anton Månsson Illustrerad Design förbehåller sig rätten att ändra i nuvarande försäljningsvillkor.